PAKIET BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2023/2024

SKŁADKA 57 zł

Warunki ubezpieczenia:
1. Szczegółowe warunki ubezpieczenia wraz z Klauzulą ubezpieczenia na wypadek zakażenia HIV lub WZW
2. Warunki Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych (AB-OCZO-01/21)
3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym z dnia 24-09-2018 (OC/OW030/1809)
4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż AB-BP-01 z dnia 01-08-2021 (PAT/OW071/2108)

Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od momentu przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia i trwa do 30 września 2024 r.

Ubezpieczeni: Studenci, doktoranci, wolontariusze (w tym obcokrajowcy, w tym studenci z wymiany studenckiej),
Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje osobom, które w momencie przystępowania do ubezpieczenia były studentami, doktorantami, wolontariuszami lub zostali zakwalifikowani w poczet niniejszych osób.
Prawo przystąpienia do ubezpieczenia będzie przysługiwać również studentom:
- przebywającym na urlopie dziekańskim, macierzyńskim, zwolnieniu itp.
- którzy ukończyli ostatni rok nauki, a nie zakończyli studiów zdanym egzaminem/ obroną lub nie otrzymali świadectwa/ dyplomu ukończenia studiów – końcem ochrony ubezpieczeniowej jest data odbioru świadectwa/ dyplomu.
Ochrona ubezpieczeniowa trwa do końca obowiązywania polisy nawet, jeśli Ubezpieczony straci status studenta, doktoranta oraz wolontariusza.

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia będzie przysługiwać również osobom, które ukończyły studia, ale biorą udział w organizowanych przez Uniwersytet Medyczny zagranicznych praktykach, stażach lub programach studenckich (w szczgólności Erasmus) z zastrzeżeniem, iż:
ochrona ubezpieczeniowa trwa tylko w okresie od rozpoczęcia do zakończenia wyjazdu w związku z udziałem w zagranicznych praktykach, stażach lub programach studenckich,
- ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w odniesieniu do szkód, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem zawodu medycznego w oparciu o umowę o pracę, inną umowę lub w ramach praktyk zawodowych w rozumieniu art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Przedmiot ubezpieczenia
1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 zł
- zwrot kosztów badania na obecność wirusów HIV lub WZW (typ A, B, C) poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (t.j. niezamierzonego kontaktu z płynami ustrojowymi) - limit 1.000 zł
- zwrot kosztów leczenia antyretrowirusowego (poekspozycyjnego) z tytułu zakażenia HIV lub WZW (typ A, B,C) poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku - limit 5.000 zł
- jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV/WZW (typ A,B, C) - limit 1.000 zł

UWAGA! aby móc uzyskać wymienione wyżej świadczenia (HIV/WZW) Ubezpieczony obowiązany jest:
1. natychmiast zastosować się do Procedury poekspozycyjnej obowiązującej w miejscu nauki lub zgłosić się bezpośrednio do ośrodka referencyjnego leczenia antyretrowirusowego lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitala zakaźnego lub szpitala prowadzącego oddział zakaźny
2. następnie niezwłocznie poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela.
3. wykonać test nie później niż w ciągu 3 dni po niezamierzonym kontakcie z płynami ustrojowymi, który wykaże, że bezpośrednio przed Niezamierzonym kontaktem z płynami ustrojowymi Ubezpieczony był wolny od zakażenia danym wirusem.

2. Assistance medyczny

3. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 30.000 zł, w tym odpowiedzialność cywilna:
- za szkody w mieniu najmowanym, dzierżawionym – suma gwarancyjna 5.000 zł,
- za szkody wyrządzone wskutek amatorskiego uprawiania snowboardu i narciarstwa

4. Odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych/ wykonywania czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka medycznego/ innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – suma gwarancyjna 50.000 PLN

­

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

 • nieszczęśliwych wypadków,
 • zawału serca,
 • krwotoku śródczaszkowego,
 • obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym Ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24h na dobę), np. w czasie nauki, w drodze na lub z uczelni, w czasie wolnym, w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) oraz w czynnościach życia prywatnego pod warunkiem, że nastąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, rozrywkowych, turystycznych, podczas wakacji i dni świątecznych.
Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu oraz bierny udział w aktach terroryzmu.

Zakres terytorialny cały świat z zastrzeżeniem Klauzuli zakresu terytorialnego (wyłączone obszary objęte sankcjami lub gdzie toczy się konflikt zbrojny itp.)
(z zastrzeżeniem, iż niektóre ubezpieczone koszty są pokrywane tylko, jeśli zostały poniesione na terenie RP, zgodnie z OWU)

Suma ubezpieczenia 35.000 zł

Definicja: za nieszczęśliwy wypadek (NW) – uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony – niezależnie od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, krwotok śródczaszkowy oraz obrażenia ciała, których zaistnienie zostało spowodowane atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie.

 

Świadczenia:

Rodzaj świadczenia

suma ubezpieczenia/

wysokość limitu

Z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z powyższą definicją NW

100% sumy ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w następstwie NW - system świadczeń proporcjonalnych

100% uszczerbku na zdrowiu

100% sumy ubezpieczenia

częściowy uszczerbek – za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

1% sumy ubezpieczenia

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

2 500 zł

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

6.000 zł

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zgodnie z definicją NW

8.750 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

6.000 zł

Zwrot kosztów badania na obecność wirusów HIV lub WZW poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

zgodnie z treścią KLAUZULI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA HIV lub WZW

1.000 zł

Zwrot kosztów leczenia antyretrowirusowego (poekspozycyjnego) z tytuły zakażenia (HIV lub WZW typ A,B, C) poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

zgodnie z treścią KLAUZULI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA HIV lub WZW

5.000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV/WZW

zgodnie z treścią KLAUZULI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA HIV lub WZW

1.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w wieku do 25 lat w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

1.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowane wrodzoną wadą serca lub nowotworem złośliwym

1.000 zł

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zgodnie z definicją NW. Świadczenie przysługuje przy pobycie dłuższym niż 2 doby.

35 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu

Świadczenie płatne za każdy dzień pobytu od pierwszego dnia, nie dłużej jednak niż 90 dni

Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczonego poniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

10.000 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

4.000 zł

Pomoc potrzebna w wyniku nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z definicją NW)
w postaci:

dostarczenia do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza,

pomocy domowej po hospitalizacji; jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony przebywał dłużej niż 7 dni w szpitalu, Ubezpieczyciel pokryje koszty pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji w przypadku, gdy Ubezpieczony nie może skorzystać z pomocy osoby bliskiej

500 zł maksymalnie przez okres 7 dni w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku

Wypłata odszkodowania lub świadczenia Ubezpieczonemu nastąpi zgodnie z § 17 OWU tzn. na konto prowadzone w PLN.

Pakiet usług typu Assistance na terenie PR

Pakiet usług w następstwie NNW obejmuje:
Pomoc medyczną w postaci:

 • wizyty lekarza lub pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego,
 • wizyty ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej,
 • transportu medycznego;

Pomoc psychologa  limit odpowiedzialności 300 zł

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku
z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody:
- wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa,
- podczas uprawiania snowboardu i narciarstwa,
- w mieniu najmowanym/ dzierżawionym – z limitem sumy gwarancyjnej 5.000 zł

Zakres terytorialny: RP
Suma gwarancyjna: 30.000 zł

Brak franszyzy integralnej i redukcyjnej

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych/ wykonywania czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka medycznego/innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez ubezpieczonego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych/ wykonywaniem czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka medycznego/innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym z włączeniem szkód:

 • Wynikłych z czynności udzielania pierwszej pomocy;
 • Wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa;
 • Wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV, WZW) zgodnie z Klauzulą 004;
 • Wynikłych z użytkowania urządzeń rentgenowskich, laserowych i innych zgodnie z Klauzulą 005;
 • Wyrządzonych osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej
 • W związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie;
 • Wyrządzonych podczas odbywania praktyk studenckich.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o zabiegi kosmetyczne, medycyny estetycznej (odmiennie niż stanowi par. 8 ust. 9 WU), wyłącznie w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez studentów kosmetologii podczas praktyk.

Zakres terytorialny: RP
Suma gwarancyjna: 50.000 zł

Brak franszyzy integralnej i redukcyjnej

Trigger: act committed Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody w mieniu lub na osobie będące następstwem uchybień przy wykonywaniu nauki/zawodu w służbie zdrowia przez Ubezpieczonego, do których doszło w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego kiedy powstała szkoda i kiedy zostało zgłoszone roszczenie

 

Załączniki:

; ;