Deklaracja dostępności ubezpieczenia NNW dla studentów

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ubezpieczenia NNW dla studentów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie brak zaimplementowanego syntezatora mowy, który umożliwia czytanie wyświetlonego tekstu.
 • Nawigacja po stronie uzależniona jest od właściwości zmysłowych.
 • Na stronie występują formularze pobierające dane od użytkownika.
 • Witryna nie umożliwia punktów orientacyjnych ARIA do określenia istotnych obszarów strony.
 • Witryna posiada mechanizmy lub materiały wykorzystujące kolor jako jedyny sposób przekazywania informacji.
 • Zamieszczone materiały nie spełniają kryteriów kontrastu w stosunku 4,5:1. Witryna nie posiada możliwości dostosowania kontrastu do indywidualnych wymogów.
 • Witryna nie posiada możliwości dostosowania rozmiaru tekstu do indywidualnych wymogów.
 • Witryna nie posiada tekstu w postaci grafiki. Pliki z grafiką nie posiadają opisu kontekstowego oraz tekstu alternatywnego.
 • Witryna nie zachowuje kontrastu 7:1 w zamieszczonych materiałach. Witryna nie posiada możliwości dostosowania kontrastu do indywidualnych wymogów.
 • Na stronie używany jest tekst justowany.
 • Witryna posiada przewijanie dwuwymiarowe.
 • Witryna nie zachowuje kontrastu 3:1 w zamieszczonych materiałach niebędących tekstem. Witryna nie posiada możliwości dostosowania kontrastu do indywidualnych wymogów.
 • Elementy uzależnione od interakcji kursora lub fokusa nie posiadają uboższej wizualnej wersji spełniającej wymogi.
 • Witryną nie można nawigować z poziomu klawiatury.
 • Witryna posiada „pułapki na klawiaturę”, poruszanie się między elementami serwisu nie jest możliwe bez wykonywania akcji myszą.
 • Witryna posiada mechanizmy wymagające określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy.
 • Witryna posiada mechanizmy wymagające użycia skrótów klawiszowych łączących dwa klawisze.
 • Witryna nie zawiera elementów umożliwiających pominięcie konkretnych bloków, brak bezpośrednich odnośników.
 • Nie każda podstrona posiada tytuł.
 • Witryna nie zapewnia linków nawigacyjnych oraz mapy witryny.
 • Brak nagłówków i etykiet opisujących cel podstrony.
 • Użytkownik nie może śledzić miejsca, w którym się znajduje.
 • Nagłówki sekcji nie porządkują treści.
 • Witryna posiada mechanizmy wymagające wielopunktowej nawigacji.
 • Witryna intepretuje działania dotykowe.
 • Obrazy i grafiki nie posiadają etykiety w nazwie.
 • Witryna posiada mechanizmy wymagające aktywowania ruchem.
 • Nie wszystkie cele punktowe (linki lub grafiki) są większe niż 44×44 piksele.
 • Witryna posiada elementy wymagające wprowadzania danych.
 • Na stronie brak stworzonego specjalnego działu wyjaśniającego znaczenie słów i zwrotów.
 • Skróty zamieszczone w witrynie nie są wyjaśnione w nagłówku działu.
 • Witryna nie posiada mechanizmu umożliwiającego odczytanie słów.
 • Oznaczenie fokusem wpływa na kontekst.
 • Witryna przewiduje mechanizm wprowadzania danych.
 • Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach w serwisie internetowym, nie pojawiają się w tym samym porządku względnym wobec siebie.
 • Komponenty, które posiadają tę samą funkcjonalność w danym serwisie internetowym, nie są w taki sam sposób zidentyfikowane.
 • Witryna posiada mechanizm umożliwiający wprowadzanie danych.
 • Witryna posiada mechanizm pozwalający użytkownikowi na usuwanie danych wpływających na kontekst.
 • Witryna posiada mechanizmy wymagające interakcji ze strony użytkownika tym samym wymagających ewentualnej pomocy.
 • Znaczniki nie posiadają atrybutów początkowych i końcowych.
 • Nazwy oraz role nie mogą być odczytane przez program komputerowy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Religa.
 • E-mail: dostepnosc@umed.lodz.pl
 • Telefon: 042 272 52 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Pomorska 251 CKD A-1

Budynek 17 kondygnacyjny plus dwie kondygnacje podziemne.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek wyposażony w widny osobowe, w tym dwie windy pożarowe przeznaczone do ewakuacji.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 Centrum Dydaktyczne - A-2,3 Aula 1000

Budynek 3 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek wyposażony w 6 wind osobowych.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku w auli 1000 zainstalowano pętlę indukcyjną (6 pierwszych rzędów).

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 C-5

Budynek 2 kondygnacyjny wolnostojący.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 A-4 /Patomorfologia/

Budynek 5 kondygnacyjny o zwartej zabudowie, połączony łącznikiem z budynkiem A-3.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 C-7 /budynek techniczny/ – biuro parkingu

Budynek 2 kondygnacyjny, wolnostojący.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek nie posiada windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 C-8 /łącznik/

Budynek 3 kondygnacyjny.

Wejście przez budynek A4 (wyposażony w windę osobową).

W budynku C-8 brak windy.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 C-2

Budynek 1 kondygnacyjny.

Główne wejście do budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Alternatywne wejście z pochylnią znajduje się z drugiej strony budynku.

W budynku zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Pomorska 251 CKD A-2

Budynek 3 kondygnacyjny plus jedna kondygnacja podziemna.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek wyposażony w widny osobowe.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Mazowiecka 5 A-6 /Molecolab/

Budynek 2 kondygnacyjny.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku przy recepcji zainstalowano pętlę indukcyjną.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Czechosłowacka 4 A-5 /Brain/

Budynek 5 kondygnacyjny.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku przy recepcji zainstalowano pętlę indukcyjną.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Czechosłowacka 2b

Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.

Wejście do budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek nie posiada windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Mazowiecka 15

Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.

Wejście do budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Budynek nie posiada windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Mazowiecka 6/8 – Budynek Zakładów Teoretycznych

Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Mazowiecka 3 C-9 /MediHub/

Budynek 2 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w windę osobową.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek C

Budynek 6 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępne są 2 windy: 1 winda spełniająca standardy dostępności, 1 winda starego typu.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek A

Budynek 4 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępna jest winda osobowa.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek B

Budynek 2 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Brak windy w budynku. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością z poziomu budynku A i budynku C, które są wyposażone w windy osobowe.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek D

Budynek 5 kondygnacyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku nie ma windy. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością z poziomu budynku C.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny - SZKLARNIA

Budynek 1 kondygnacyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek E - ZWIERZĘTARNIA

Budynek 3 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy, dostępna jest platforma schodowa umożliwiająca dostęp do 1 piętra.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Muszyńskiego 2 Centrum Informacyjno- Biblioteczne

Budynek 3 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępne są windy osobowe.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. 6 Sierpnia 69 CENTRUM SPORTU – budynek w remoncie, obecnie wyłączony z użytkowania

 

ul. 6 Sierpnia 69 Hala Sportowa – budynek w remoncie, obecnie wyłączony z użytkowania

 

Pl. Hallera 1B

Budynek 4 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępna jest winda osobowa.

W budynku zainstalowano stanowiskowe pętle indukcyjne (pokój nr 7 parter – Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pokój 210 Sekcja Spraw Socjalnych).

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Pl. Hallera 1E IV Dom Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Budynek 7 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek wyposażony w 1 windę osobową oraz w jedną platformę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (platforma na poziomie -1).

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku czynna recepcja 24h.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W budynku znajdują się pokoje dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Pl. Hallera 1C

Budynek 2 kondygnacyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak jest windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Pl. Hallera 1A - portiernia

Budynek 1 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Jaracza 63 Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Al. Kościuszki 4 REKTORAT

Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku zainstalowano stanowiskową pętle indukcyjną na portierni (parter).

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Lindleya 6

Budynek 5 kondygnacyjny plus piwnica.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Lumumby 5 I Dom Studenta "MEDYK" Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Budynek 5 kondygnacyjny wolnostojący o zwartej bryle,

Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością lub schody.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

Budynek nie posiada windy, brak możliwości dostania się osobie na wózku inwalidzkim na piętro.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku brak toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981r. II Dom Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Budynek 5 kondygnacyjny o zwartej zabudowie (poddasze dostępne z klatki schodowej, podpiwniczenie składa się z dwóch części tj. schron T.O.P.L. i pomieszczenia magazynowo techniczne).

Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością, także ruchową.

Budynek wyposażany jest w 1 windę osobową, wyposażoną w system dźwiękowy oraz przyciski oznaczone alfabetem Braille'a (poziom 0-4).

Budynek wyposażony jest w urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych (hol główny- wysoki parter).

Budynek posiada 2 pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (poziom 1 i 2).

Budynek posiada sanitariat ogólnodostępny dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (poziom 1).

Budynek po modernizacji oświetlania na LED, czujniki ruchu na klatach schodowych, sanitariatach ogólnodostępnych, pralniach i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych (z wyłączeniem kuchni ogólnodostępnych).

W budynku zastosowane oznakowanie oraz plany drogi ewakuacyjnej.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W budynku DSO - Dźwiękowy system ostrzegawczy.

 

ul. Narutowicza 60 Collegium Anatomicum

Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Narutowicza 60 Lewa Oficyna – budynek nieużytkowany

 

ul. Sędziowska 18A Medycyna Sądowa

Budynek 2 kondygnacyjny.

W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku nie zastosowano rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku brak windy osobowej.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

ul. Żeligowskiego 7/9

Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.

Wejście od ul. Żeligowskiego jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością. Dostępne wejście znajduje się od strony podwórza.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępna jest winda osobowa.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Wniosek o zapewnienie dostępności
; ;