Rozszerzenie terytorialne OC 2023/2024 

SKŁADKA 23 zł

Warunki ubezpieczenia:
Szczegółowe warunki ubezpieczenia (Załącznik nr 2)
Warunki Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych (kod: AB-OCZO-01/21)

Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od momentu przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia (lecz nie wcześniej niż od 1 paźdiernika) i trwa do 30 września 2024 r.

Ubezpieczeni: Studenci, doktoranci, wolontariusze (w tym obcokrajowcy, w tym studenci z wymiany studenckiej).
Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje osobom, które w momencie przystępowania do ubezpieczenia były studentami, doktorantami, wolontariuszami lub zostali zakwalifikowani w poczet niniejszych osób.

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia będzie przysługiwać również osobom, które ukończyły studia, ale biorą udział w organizowanych przez Uniwersytet Medyczny zagranicznych praktykach, stażach lub programach studenckich (w szczgólności Erasmus) z zastrzeżeniem, iż:
ochrona ubezpieczeniowa trwa tylko w okresie od rozpoczęcia do zakończenia wyjazdu w związku z udziałem w zagranicznych praktykach, stażach lub programach studenckich,
- ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w odniesieniu do szkód, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem zawodu medycznego w oparciu o umowę o pracę, inną umowę lub w ramach praktyk zawodowych w rozumieniu art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

4. Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych/ wykonywania czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka medycznego /innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem na terenie całego świata.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez ubezpieczonego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych/ wykonywaniem czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka medycznego/innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym z włączeniem szkód:
· Wynikłych z czynności udzielania pierwszej pomocy;
· Wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa;
· Wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV, WZW) zgodnie z Klauzulą 004;
· Wynikłych z użytkowania urządzeń rentgenowskich, laserowych i innych zgodnie z Klauzulą 005;
· Wyrządzonych osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej
· W związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnię lub Samorząd Studentów, koła studenckie;
· Wyrządzonych podczas odbywania praktyk studenckich.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o zabiegi kosmetyczne, medycyny estetycznej (odmiennie niż stanowi par. 8 ust. 9 WU), wyłącznie w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez studentów kosmetologii podczas praktyk.

Zakres terytorialny: na terenie całego świata z zastrzeżeniem Klauzuli zakresu terytorialnego (wyłączone obszary objęte sankcjami lub gdzie toczy się konflikt zbrojny itp.)

Suma gwarancyjna 100.000 zł
Brak franszyzy integralnej i redukcyjnej

Trigger: act committed - Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody w mieniu lub na osobie będące następstwem uchybień przy wykonywaniu nauki/ zawodu w służbie zdrowia przez Ubezpieczonegodo, których doszło w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego kiedy powstała szkoda i kiedy zostało zgłoszone roszczenie.

Załączniki:

; ;