PAKIET dla uczestników SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
po studiach anglojęzycznych w roku akademickim 2021/2022

SKŁADKA 57 zł

Warunki ubezpieczenia:

1. Szczegółowe warunki ubezpieczenia wraz z Klauzulą ubezpieczenia na wypadek zakażenia HIV lub WZW
2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 24-09-2018 (OC/OWO33/1809)
3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym z dnia 24-09-2018 (kod: OC/OW030/1809)
4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż AB-BP-01 z dnia 01-08-2021 (symbol kod: PAT/OW071/2108)

Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od momentu przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia i trwa do 30 września 2022 r.

 

Ubezpieczeni: uczestnicy szklolenia praktycznego po studiach anglojęzycznych, organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Przedmiot ubezpieczenia
1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 35.000 zł
- zwrot kosztów badania na obecność wirusów HIV lub WZW (typ A, B, C) poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (t.j. niezamierzonego kontaktu z płynami ustrojowymi) - limit 1.000 zł
- zwrot kosztów leczenia antyretrowirusowego (poekspozycyjnego) z tytułu zakażenia HIV lub WZW (typ A, B,C) poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku - limit 5.000 zł
- jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV/WZW (typ A,B, C) - limit 1.000 zł

UWAGA! aby móc uzyskać wymienione wyżej świadczenia (HIV/WZW) Ubezpieczony obowiązany jest:
1. natychmiast zastosować się do Procedury poekspozycyjnej obowiązującej w miejscu nauki lub zgłosić się bezpośrednio do ośrodka referencyjnego leczenia antyretrowirusowego lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitala zakaźnego lub szpitala prowadzącego oddział zakaźny
2. następnie niezwłocznie poinformować o tym fakcie Ubezpieczyciela.
3. wykonać test nie później niż w ciągu 3 dni po niezamierzonym kontakcie z płynami ustrojowymi, który wykaże, że bezpośrednio przed Niezamierzonym kontaktem z płynami ustrojowymi Ubezpieczony był wolny od zakażenia danym wirusem.

2. Assistance medyczny

3. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 30.000 zł, w tym odpowiedzialność cywilna:
- za szkody w mieniu najmowanym, dzierżawionym – suma gwarancyjna 5.000 zł,
- za szkody wyrządzone wskutek amatorskiego uprawiania snowboardu i narciarstwa

4. Odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych/ wykonywania czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka medycznego/ innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej suma gwarancyjna 50.000 PLN

­

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

 • nieszczęśliwych wypadków,
 • zawału serca,
 • krwotoku śródczaszkowego,
 • obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego.

Ochroną objęte są zdarzenia, którym Ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24h na dobę), np. w czasie nauki, w drodze na lub z uczelni, w czasie wolnym, w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) oraz w czynnościach życia prywatnego pod warunkiem, że nastąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, rozrywkowych, turystycznych, podczas wakacji i dni świątecznych.

Zakres terytorialny cały świat (z zastrzeżeniem, iż niektóre ubezpieczone koszty są pokrywane tylko, jeśli zostały poniesione na terenie RP, zgodnie z OWU)

Suma ubezpieczenia 35.000 zł

Definicja: za nieszczęśliwy wypadek (NW) – uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony – niezależnie od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, krwotok śródczaszkowy oraz obrażenia ciała, których zaistnienie zostało spowodowane atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie.

 

Świadczenia:

Rodzaj świadczenia

suma ubezpieczenia/

wysokość limitu

Z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z powyższą definicją NW

100% sumy ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w następstwie NW - system świadczeń proporcjonalnych

100% uszczerbku na zdrowiu

100% sumy ubezpieczenia

częściowy uszczerbek – za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

1% sumy ubezpieczenia

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

2 500 zł

Maksymalnie 300 zł za ząb

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

6.000 zł

Zwrot kosztów leczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zgodnie z definicją NW

8.750 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

6.000 zł

Zwrot kosztów badania na obecność wirusów HIV lub WZW poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

zgodnie z treścią KLAUZULI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA HIV lub WZW

1.000 zł

Zwrot kosztów leczenia antyretrowirusowego (poekspozycyjnego) z tytuły zakażenia (HIV lub WZW typ A,B, C) poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

zgodnie z treścią KLAUZULI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA HIV lub WZW

5.000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV/WZW

zgodnie z treścią KLAUZULI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA HIV lub WZW

1.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w wieku do 25 lat w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

1.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowane wrodzoną wadą serca lub nowotworem złośliwym

1.000 zł

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zgodnie z definicją NW. Świadczenie przysługuje przy pobycie dłuższym niż 48 h.

35 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu

Świadczenie płatne za każdy dzień pobytu od pierwszego dnia, nie dłużej jednak niż 90 dni

Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczonego poniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

10.000 zł

Zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu poniesionych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW

4.000 zł

Pomoc rehabilitacyjna i pielęgniarska (powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z definicją NW)

w postaci:

organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji

2.000 zł

dostarczenia do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza,

 

pomocy domowej po hospitalizacji; jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony przebywał dłużej niż 7 dni w szpitalu, Ubezpieczyciel pokryje koszty pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji w przypadku, gdy Ubezpieczony nie może skorzystać z pomocy osoby bliskiej

500 zł maksymalnie przez okres 7 dni w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku

Wypłata odszkodowania lub świadczenia Ubezpieczonemu nastąpi zgodnie z § 17 OWU tzn. na konto prowadzone w PLN.

Pakiet usług typu Assistance

Pakiet usług w następstwie NNW obejmuje:
Pomoc medyczną w postaci:

 • wizyty lekarza lub pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego,
 • wizyty ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej,
 • transportu medycznego;

Pomoc psychologa limit odpowiedzialności 300 zł

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku
z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody:
- wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa,
- podczas uprawiania snowboardu i narciarstwa,
- w mieniu najmowanym/ dzierżawionym – z limitem sumy gwarancyjnej 5.000 zł

Zakres terytorialny: RP

Suma gwarancyjna: 30.000 zł

Brak franszyzy integralnej i redukcyjnej

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych/ wykonywania czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka medycznego/innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez ubezpieczonego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych/ wykonywaniem czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka medycznego/innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym z włączeniem szkód:

 • Wynikłych z czynności udzielania pierwszej pomocy;
 • Wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa;
 • Wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV, WZW);
 • Wyrządzonych osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej
 • W związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie;
 • Wyrządzonych podczas odbywania praktyk studenckich.

Zakres terytorialny: RP

Suma gwarancyjna: 50.000 zł

Brak franszyzy integralnej i redukcyjnej

Trigger: act committed Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody w mieniu lub na osobie będące następstwem uchybień przy wykonywaniu nauki/zawodu w służbie zdrowia przez Ubezpieczonego, do których doszło w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego kiedy powstała szkoda i kiedy zostało zgłoszone roszczenie

 

Załączniki:

; ;