PAKIET OC rozszerzenie terytorialne 2019/2020  - SKŁADKA 22,50 zł

I.             Warunki ubezpieczenia:

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólnych lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym  z dnia 24-09-2018 (OC/OWO33/1809)

II.            Okres ubezpieczenia:

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od momentu przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia i trwa do 30 września 2020 r.

III.           Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych/ wykonywania czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki,  farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka  medycznego /innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem na terenie całego świata.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez ubezpieczonego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych/ wykonywaniem czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka  medycznego/innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym z włączeniem szkód:

·    Wynikłych z czynności udzielania pierwszej pomocy;

·    Wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa;

·    Wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV, WZW);

·    Wyrządzonych osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej

·    W związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnię lub Samorząd Studentów, koła studenckie;

·    Wyrządzonych podczas odbywania praktyk studenckich.

 

 

Zakres terytorialny             na terenie całego świata

Suma gwarancyjna              100.000 zł

Brak franszyzy integralnej i redukcyjnej

Trigger: act committed - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę jeśli zdarzenie będące źródłem szkody (działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego) wystąpiło w okresie ubezpieczenia.

 

Załączniki:

;