Szczególne Warunki Ubezpieczenia

PAKIET BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2018/2019 - SKŁADKA 52 zł

 

I. Warunki ubezpieczenia:

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 01-01-2016 (OC/OWO33/1601)

2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu  prywatnym z dnia 24.01.2016

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 01.01.2016r. (symbol PAT/OW071/1601)

4. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku. Początek odpowiedzialności:

 od 01.10.2018 do 30.09.2019 dla ubezpieczonych, którzy opłacili składkę do 15.11.2018r.

lub od daty płatności składki do 30.09.2019r. dla ubezpieczonych, którzy opłacili składkę po 15.11.2018r.,

­­­

 

I. Przedmiot ubezpieczenia

1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia  35.000 PLN

2. Assistance medyczny

3. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 10.000 PLN, w tym odpowiedzialność cywilna:

-    za szkody w mieniu najmowanym, dzierżawionym – suma gwarancyjna 5.000 PLN

-    za szkody wyrządzone wskutek amatorskiego uprawiania snowboardu i narciarstwa

4. Odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych/ wykonywania czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodów medycznych i innych okołomedycznych w tym farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka  medycznego lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 

1.  Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

 • nieszczęśliwych wypadków,
 • zawału serca,
 • krwotoku śródczaszkowego,
 • obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o ustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego.

 

Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24h na dobę), np. w czasie nauki, w drodze na lub z uczelni, w czasie wolnym, w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) oraz w czynnościach życia prywatnego pod warunkiem, że nastąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, rozrywkowych, turystycznych, podczas wakacji i dni świątecznych.

Zakres terytorialny     cały świat

Suma ubezpieczenia   35.000 zł

Świadczenia:

100% sumy ubezpieczenia

z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową (zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, obrażeń ciała, których zaistnienie zostało spowodowane atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie) - w tym jeśli wystąpiła w okresie 2 lat od daty zdarzenia

30% sumy ubezpieczenia

Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki (świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku)               

Do 100% sumy ubezpieczenia:

100% sumy ubezpieczenia

1% sumy ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu

100% uszczerbku na zdrowiu

1% uszczerbku na zdrowiu

System świadczeń proporcjonalnych

Częściowy uszczerbek

500 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zdarzenia objętego umową (warunkiem jest hospitalizacja trwająca co najmniej 4 dni)

Ubezpieczonemu przyługuje tylko jedno świadczenie za leczenie uciążliwe z tytułu zajścia jednego wypadku ubezpieczeniowego.

2 500 zł

Maksymalnie 300 zł za ząb

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów    

6.000 zł

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Do 25% sumy ubezpieczenia

Zwrot kosztów leczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową

6.000 zł

Koszty przeszkolenia zawodowego

1.000 zł

 Badania na obecność wirusów HIV lub WZW

5.000 zł

Koszt leczenia antyretrowirusowego

1.000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV/WZW

1.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w wieku do 25 lat w następstwie zdarzenia objętego umową

1.000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowane wrodzoną wadą serca lub nowotworem złośliwym

0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu

Dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową Świadczenie przysługuje przy pobycie dłuższym niż 48 h. Świadczenie płatne za każdy dzień pobytu od pierwszego dnia, nie dłużej jednak niż 90 dni.

10.000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczonego w wyniku zdarzenia objętego umowa

4.000 zł

zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 

2. Pakiet usług typu Assistance

 

Pakiet usług w następstwie wypadku obejmuje:

a.  Pomoc medyczną w postaci:

 • wizyty lekarza lub pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego,
 • wizyty ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej,
 • transportu medycznego                                                       

  b. Pomoc rehabilitacyjną i pielęgnacyjną w postaci:

 • organizacji procesu rehabilitacji - zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji poniesionych przez Ubezpieczonego w wyniku zdarzenia objętego umową - do wysokości          2 000 PLN
 • dostarczenia do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza,
 • pomocy domowej po hospitalizacji; pomoc domowa - jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony przebywał dłużej niż 7 dni w szpitalu, Ubezpieczyciel pokryje koszty pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji w przypadku, gdy Ubezpieczony nie może skorzystać z pomocy osoby bliskiej - do wysokości 500 zł maksymalnie przez okres 7 dni w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku;

c. Pomoc psychologa

d. Koszty transportu zwłok i repatriacji ; dotyczy terytorium Unii Europejskiej oraz Państw Basenu Morza Śródziemnego

 

3. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody:

- wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa,

- podczas zajęć w ramach studiów, w których Ubezpieczony uczestniczył          oraz podczas praktyk      

   zawodowych poza siedzibą szkoły,

- podczas uprawiania snowboardu i narciarstwa,

- w mieniu najmowanym/ dzierżawionym– z limitem sumy gwarancyjnej 5.000 PLN .

 

Zakres terytorialny                    RP

Suma gwarancyjna                     10.000 zł

Brak franszyzy integralnej.

 

4. Odpowiedzialność cywilna  

 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych/ wykonywania czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodów medycznych i innych okołomedycznych w tym, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka  medycznego lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności medycznych z włączeniem szkód:

 • Wynikłych z czynności udzielania pierwszej pomocy;
 • Wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa;
 • Wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV, WZW);
 • Wyrządzonych osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej
 • W związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie;
 • Wyrządzonych podczas odbywania praktyk studenckich.

 

Ubezpieczenie oparte jest na triggerze act commited co oznacza, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeżeli zdarzenie będące źródłem szkody wystąpiło w okresie ubezpieczenia

 

Zakres terytorialny                    RP

Suma gwarancyjna                     50.000 zł

Brak franszyzy integralnej

Załączniki:

;