Szczególne Warunki Ubezpieczenia

PAKIET ROZSZERZENIE TERYTORIALNE OC 2018/2019  - składka 17,25 zł

 

I.  Warunki ubezpieczenia:

1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólnych lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym  z dnia 01-01-2016 (OC/OWO33/1601)

2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku. Początek odpowiedzialności:

 od 01.10.2018 do 30.09.2019 dla ubezpieczonych, którzy opłacili                   składkę do 15.11.2018r.

  lub

 od daty płatności składki do 30.09.2019r. dla ubezpieczonych, którzy             opłacili składkę po 15.11.2018r.,

 

II. Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialności cywilnej / w zależności od kierunku studiów/ w związku:

- z wykonywaniem czynności medycznych lub w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodów medycznych i innych okołomedycznych w tym farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ Biotechnologa/Analityka  medycznego   lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem – suma gwarancyjna

 100.000 PLN

 

Odpowiedzialność cywilna 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych/ wykonywania czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodów medycznych i innych okołomedycznych w tym farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka  medycznego lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem na terenie Europy oraz Państw Basenu Morza Śródziemnego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności medycznych z włączeniem szkód:

  • Wynikłych z czynności udzielania pierwszej pomocy;
  • Wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa;
  • Wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV, WZW);
  • Wyrządzonych osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej
  • W związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie;
  • Wyrządzonych podczas odbywania praktyk studenckich.

 

Zakres terytorialny    na terenie Europy oraz Państw Basenu                                              Morza Śródziemnego

Suma gwarancyjna   100.000 zł

Brak franszyzy integralnej

 

Ubezpieczenie oparte jest na triggerze act commited co oznacza, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeżeli zdarzenie będące źródłem szkody wystąpiło w okresie ubezpieczenia

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Szczególne Warunki Ubezpieczenia

2. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólnych                 lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze              medycznym  z dnia 01-01-2016 (OC/OWO33/1601)

 

 

Załączniki:

;