Rozszerzenie terytorialne OC 2021/2022 - SKŁADKA 22,50 zł

1. Warunki ubezpieczenia: 
Szczegółowe warunki ubezpieczenia (Załącznik nr 2)
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 24-09-2018 (OC/OWO33/1809)

2. Okres ubezpieczenia: 
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od momentu przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia i trwa do 30 września 2022 r.

3. Ubezpieczeni: 
Studenci, doktoranci, wolontariusze (w tym obcokrajowcy, w tym studenci z wymiany studenckiej). Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje osobom, które w momencie przystępowania do ubezpieczenia były studentami, doktorantami, wolontariuszami lub zostali zakwalifikowani w poczet niniejszych osób.

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia będzie przysługiwać również osobom, które ukończyły studia, ale biorą udział w organizowanych przez Uniwersytet Medyczny zagranicznych praktykach, stażach lub programach studenckich (w szczgólności Erasmus) z zastrzeżeniem, iż:
- ochrona ubezpieczeniowa trwa tylko w okresie od rozpoczęcia do zakończenia wyjazdu w związku z udziałem w zagranicznych praktykach, stażach lub programach studenckich,
- ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w odniesieniu do szkód, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem zawodu medycznego w oparciu o umowę o pracę, inną umowę lub w ramach praktyk zawodowych w rozumieniu art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

4. Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedzialność cywilna z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych/ wykonywania czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka medycznego /innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem na terenie całego świata.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone przez ubezpieczonego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych/ wykonywaniem czynności medycznych/ w związku z przeszkoleniem do wykonywania/ wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, farmaceuty (lub technika farmaceutycznego)/ biotechnologa/analityka medycznego/innego zawodu kształconego w ramach studiów na Uniwersytecie Medycznym z włączeniem szkód:
· Wynikłych z czynności udzielania pierwszej pomocy;
· Wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa;
· Wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym HIV, WZW);
· Wyrządzonych osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej
· W związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnię lub Samorząd Studentów, koła studenckie;
· Wyrządzonych podczas odbywania praktyk studenckich.

 

Zakres terytorialny na terenie całego świata

Suma gwarancyjna 100.000 zł

Brak franszyzy integralnej i redukcyjnej

Trigger: act committed - Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody w mieniu lub na osobie będące następstwem uchybień przy wykonywaniu nauki/ zawodu w służbie zdrowia przez Ubezpieczonegodo, których doszło w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego kiedy powstała szkoda i kiedy zostało zgłoszone roszczenie.

 

 

 

Załączniki:

; ;